Obchodní podmínky 

19. dubna 2024

Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem a Klientem v souvislosti s poskytováním služeb Provozovatelem Klientovi.

 

1. Definice pojmů

  • Provozovatel: Ing. Petr Šmíd, Trojská 176/30, 18200 Praha 8
  • Klient: Fyzická nebo právnická osoba, která si u Provozovatele objedná služby
  • Objednávka: Objednávka služeb provedená Klientem písemně, e-mailem nebo telefonicky
  • Služby: Služby poskytované Provozovatelem Klientovi, zejména tvorba webových stránek, analýza podnikání Klienta, návrh designu, vytvoření funkčních webových stránek, spuštění webu a následná podpora
  • Webové stránky: Webové stránky Provozovatele dostupné na URL adrese https://www.webjo.cz/

 

2. Objednávka služeb

Klient si může objednat služby Provozovatele:

  • Pomocí webového formuláře na Webových stránkách
  • E-mailem na adresu
  • Telefonicky na číslo 
  • Při osobním jednání

 

3. Cena a platební podmínky

Cena služeb je uvedena v Nabídce. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s poskytováním služeb v rámci vybraného webového balíčku. Služby nad rámec balíčku se hradí hodinovou sazbou. Platba je splatná předem na základě faktury vystavené Provozovatelem. Práce na webových stránkách začnou po zaplacení faktury. Provozovatel není plátcem DPH.

 

4. Rozsah a termín plnění služeb

Rozsah služeb je definován vybraným webovým balíčkem. Služby nad rámec balíčku musí být vždy definovány písemně a budou provedeny za hodinovou sazbu. Provozovatel se zavazuje plnit služby v termínu uvedeném v Nabídce.

 

5. Vlastnická práva

Vlastnická práva k webovým stránkám nabyté Klientem po splnění všech platebních závazků. Provozovatel si však vyhrazuje licenci k používání designu a obsahu webových stránek pro své marketingové účely.

 

6. Odpovědnost

Provozovatel neodpovídá za škody způsobené Klientovi v důsledku vyšší moci, jako jsou živelní pohromy, války nebo stávky. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené Klientovi v důsledku jeho nezákonného jednání nebo porušení těchto Podmínek.

 

7. Reklamace

Klient má právo reklamovat vady služeb do 14 dnů od jejich zjištění. Reklamaci je nutné uplatnit písemně u Provozovatele. Provozovatel je povinen reklamaci Klienta vyřídit do 30 dnů od jejího doručení.

 

8. Změny Podmínek

Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky jednostranně měnit. Změny Podmínek nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na Webových stránkách.

 

9. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky se řídí českým právem. Veškeré spory vzniklé z těchto Podmínek budou řešeny smírnou cestou. V případě, že se strany nebudou smírně dohodnout, bude spor předložen soudu v Praze.

 

10. Právo na uvedení značky WEBJO

Na vyhotovených webových stránkách si Provozovatel vyhrazuje právo na uvedení značky WEBJO s odkazem na naše webové stránky. 

 

11. Dodržování právních předpisů

Klient se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy při používání Webových stránek a služeb Provozovatele. Klient se zejména zavazuje nepoužívat Webové stránky a služby Provozovatele k šíření nezákonného, urážlivého nebo jiného nevhodného obsahu.

 

12. Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje chránit osobní údaje Klienta v souladu s platnými právními předpisy. Klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem za účelem poskytování služeb a pro marketingové účely. Klient má právo na přístup k svým osobním údajům, na jejich opravu a výmaz a na další práva stanovená platnými právními předpisy.

 

13. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na Webových stránkách. Provozovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky jednostranně měnit. Změny Obchodních podmínek nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na Webových stránkách.

Tyto Obchodní podmínky se řídí českým právem. Veškeré spory vzniklé z těchto Obchodních podmínek budou řešeny smírnou cestou. V případě, že se strany nebudou smírně dohodnout, bude spor předložen soudu v Praze.